วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การวัดและการประเมินผล

การวัดผลและประเมินผ
ความหมายของการวัดผล
      การวัดผล หมายถึง  กระบวนการในการกำหนดตัวเลขแทนปริมาณของสิ่งต่างๆที่ต้องการการวัดหรือคุณลักษณะ (Traits) ที่ต้องการวัดอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ โดยจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดและผลการวัดที่ได้จะตอบคำถามที่ว่าสิ่งที่จะวัดมีจำนวนมากน้อยเท่าไร (How much) จากตัวอย่างที่กล่าวมาการวัดผลจะประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 3 ประการคือ
                      1. คุณลักษณะที่ต้องการวัด หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งที่เราต้องการศึกษา เช่น ความสูง น้ำหนัก ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น
                2. เครื่องมือที่ใช้วัด เครื่องมือที่ใช้วัดนั้นมีมากมายหลายชนิด เช่น ไม้เมตร ตาชั่ง แบบทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด
                        3. วิธีการที่ให้ผู้ถูกวัดแสดงพฤติกรรมออกมา
                        4. ผลที่ได้จากการวัด ผลที่ได้จากการวัดมักจะออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ที่แทนลักษณะของสิ่งที่วัด เช่น สมชายสูง 160 เซนติเมตร หรือธิดาสอบวิชาภาษาไทยได้ 20 คะแนน เป็นต้น
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสอบสามารถเขียนเป็นสมการพีชคณิต ได้ดังนี้
               X= T+E  คะแนนที่สอบได้= คะแนนจริง + คะแนนที่เกิดจากความคลาดเคลื่อน
      ความหมายของการประเมินผล
                    การประเมินผล หมายถึงกระบวนการที่กระทำต่อจากการวัดผล แล้ววินิจฉัย
ตัดสิน ลงสรุปคุณค่าที่ได้จากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว เก่งหรืออ่อน ได้หรือตก เป็นต้นจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
                      การวัดผลและประเมินผลการศึกษา เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตลอดเวลา ซึ่งจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลนั้น ไม่ใช่เฉพาะการนำผลการวัดไปตัดสินได้-ตก หรือใครควรจะได้เกรดอะไรเท่านั้น แต่ควรนำผลการวัดและประเมินนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในหลาย ๆ ลักษณะดังนี้
               •   เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน
               •   เพื่อจัดตำแหน่ง 
          •   เพื่อวินิจฉัย 
     •    เพื่อเปรียบเทียบ
     •   เพื่อพยากรณ์
    •       เพื่อประเมินผล
ความหมายของการทดสอบ (testing)
กระบวนการอย่างหนึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งจำนวน ปริมาณ หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือเป็นสิ่งเร้าให้ผู้ตอบแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้ออกมา เพื่อนำไปสู่การประเมินค่า หรือตีราคา การทดสอบทำได้หลายวิธี เช่น การทดสอบปากเปล่า การทดสอบภาคปฏิบัติ หรือการทดสอบโดยการเขียนตอบ การทดสอบที่ดีจะต้องพยายามดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่ผู้สอบอย่างเสมอหน้า ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
ซึ่งองค์ประกอบของการทดสอบประกอบด้วย

•1. บุคคลซึ่งถูกวัดคุณลักษณะหรือความสามารถ

2. ข้อสอบเพื่อทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้า
3. การดำเนินการสอบ การจัดสภาพการสอบ และผู้คุมสอบซึ่งต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม
4. ผลการสอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคะแนน ที่ได้มาจากการตรวจข้อสอบ คะแนนนี้จะแทนความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล

ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม

การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ 
การวัดผลการศึกษาเป็นสิ่งสัมพัทธ์ 
การวัดผลการศึกษานั้นไม่สามารถวัดได้ละเอียดถี่ถ้วน 
การวัดผลการศึกษามีความผิดพลาด

ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
ประโยชน์ต่อครู 
ประโยชน์ต่อนักเรียน
ประโยชน์ต่อการแนะแนว 
ประโยชน์ต่อการบริหาร
ประโยชน์ต่อการวิจัย
ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 


บทสรุป         การวัดผลการศึกษา เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมายและแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัดโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการลงข้อสรุป ให้คุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้และใช้วิจารณญาณประกอบการพิจารณา ส่วนการทดสอบเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ที่จะได้มาซึ่งจำนวน ปริมาณหรือคุณลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น